OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Polityką Ochrony Danych do wymogów (RODO) tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DOM WESELNY “BIAŁY DWÓR” DARIUSZ SITO, AGATA WISZNIOWSKA-SITO, ul. Sędziszowska 10, 36-100 Kolbuszowa, NIP 9111774608

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia realizacji Usługi, której dotyczy umowa o dzieło, dołączona do niniejszego oświadczenia, przez Administratora oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Oznacza to w szczególności:

* rozpatrywanie reklamacji,
* dochodzenie ewentualnych roszczeń,

3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:

* wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

* prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym – w przypadku odstąpienia przez Pana/Panią od umowy, zapobiegania oszustwom, rozpatrzenia reklamacji;

* zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w celu realizowania usług oferowanych przez Administratora, przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych,

* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora przy pomocy których realizowana jest Usługa, lub inne podmioty, gdy jest to niezbędne do realizacji ww. celów,

* przewidywany okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, odpowiada okresowi trwania umowy. Dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iżprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek realizacji Usługi przez Usługodawcę.

7. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Administrator może przekazywać Użytkownikowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez Użytkownika adres email lub numer telefonu komórkowego.